របេងអេដស៍

TB HIV Training

កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីជំងឺរបេង / អេដស៍ សំរាប់ស្រុកប្រតិបត្តិ និងមណ្ឌលសុខភាព

Undefined

National clinical Training for managerment of TB HIV co-infection

Undefined

Three I's SOP English

 

Worldwide, tuberculosis (TB) is the leading cause of death among HIV-infectedpersons. HIV is the most potent risk factor for the development of active tuberculosis.
HIV-infected persons with TB are far more likely to die before completing their 6-month TB treatment course than TB patients who are not co-infected with HIV.
Undefined

ទំព័រ

Subscribe to RSS - របេងអេដស៍

ប្រធានបទ​វេទិកា​សកម្ម

មតិយោបល់​ថ្មី​ៗ