សារ​កំហុស

  • Warning ៖ file_put_contents(temporary://fil27BF.tmp): failed to open stream: "DrupalTemporaryStreamWrapper::stream_open" call failed ក្នុង file_unmanaged_save_data() (ជួរ 1936 នៃ C:\app\wamp\www\cenat\includes\file.inc) ។
  • មិន​អាច​បង្កើត​ឯកសារ​បាន​ឡើយ​ ។
  • Warning ៖ file_put_contents(temporary://fil27CF.tmp): failed to open stream: "DrupalTemporaryStreamWrapper::stream_open" call failed ក្នុង file_unmanaged_save_data() (ជួរ 1936 នៃ C:\app\wamp\www\cenat\includes\file.inc) ។
  • មិន​អាច​បង្កើត​ឯកសារ​បាន​ឡើយ​ ។

ប្រធានបទ​វេទិកា​សកម្ម

មតិយោបល់​ថ្មី​ៗ