សេចក្តីណែនាំថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ​និងព្យាបាលជំងឺរបេងកុមារ

​​​ នៅក្នុងទូទាំងពិភពលោក គេបានប៉ាន់ស្មានថា ចំនួនប្រជាជនប្រមាណ ៩លាននាក់ មានកើតជំងឺរបេងក្នុងមួយឆ្នាំៗ។​ ក្នុងចំណោមនោះ ប្រហែលចំនួន១លាននាក់ (១១ភាគរយ) កើតឡើងចំពោះកុមារអាយុក្រោមប្រាំឆ្នាំ និង៧៥ភាគរយ នៃករណីកុមារទាំងនេះកើតឡើង ក្នុងប្រទេសដែលមានបន្ទកជំងឺរបេងខ្ពស់ទាំង២២ រៀងរាល់ឆ្នាំ។

ប្រភេទឯកសារ: 

File: 

​ឯកសារ​ភ្ជាប់ទំហំ
National Guidelines for Diagnosis and Treatment of TB in children (Khmer Version) 2008.pdf982.86 គីឡូ​បៃ​