រូបមន្តស្តង់ដារព្យាបាលជំងឺរបេង

​​​​​​ រូបមន្តស្តង់ដារនៃការព្យាបាលជំងឺរបេង នៅក្នុងកូនសៀវភៅនេះ បានរៀបចំ និងកែលំអរឡើងដោយផ្អែកលើរូបមន្តណែនាំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក (២០១០ និង ២០១១)​ និងលើកូនសៀវភៅកម្មវិធី ជាតិដែលបានចេញផ្សាយនៅខែ មិនា ២០០៨។ ការកែលំអសំខាន់គឺពាកើព័ន្ធនឹងកំរិតថ្នាំ និងរយៈពេលព្យាបាលសំរាប់ជំងឺរបេងកុមារ។ កូនសៀវភៅនេះចែកចេញជាបីផ្នែក : ផ្នែកនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ផ្នែកនៃរូបមន្ត ព្យាបាលជំងឺរបេងលើមនុស្សពេញវ័យ និងផ្នែកនៃរូបមន្ត ព្យាបាលជំងឺរបេងលើកុមារ។

ប្រភេទឯកសារ: 

File: 

​ឯកសារ​ភ្ជាប់ទំហំ
TB Standard Treatment Regimens(khmer version).pdf2.32 មេកា​បៃ

ប្រធានបទ​វេទិកា​សកម្ម

មតិយោបល់​ថ្មី​ៗ