ស្តង់ដាអន្តរជាតិសំរាប់ ការថែទាំព្យាបាលជំងឺរបេង (International Standard for TB Care)

គោលបំណងនៃ ស៉្តង់ដាររអន្តរជាតិសំរាប់ការថែទាំព្យាបាលជំងឺរបេង គឺពិពណ៌នានូវការថែទាំព្យាបាលដែលអាចទទួលយកបានយ៉ាងទូលំទូលាយ ដែលគ្រប់អ្នកផ្តល់សេវា ទាំងផ្នែកសាធារណៈ និងឯកជន គួរព្យាយាមសំរេចអោយបានការថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺ ឬ អ្នកសង្ស័យមានជំងឺរបេង។ ស្តង់ដារនេះ មានបំណងដើម្បីជួយសំរួលការចូលរួម ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ពីគ្រប់អ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងការផ្តល់ការថែទាំព្យាបាលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដល់អ្នកជំងឺក្នុងគ្រប់អាយុ រួមទាំងករណីជំងឺដែលមានកំហាក
វិជ្ជមាន កំហាកអវិជ្ជមាន របេងក្រៅសួត របេងដែលស៊ាំនឹងថ្នាំ និងរបេងដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍។

Document type: 

File: 

AttachmentSize
International TB Care final.pdf4.48 MB

Active forum topics

Recent comments